Art. 1.       Algemeen

Alle leveringen van goederen en diensten door Ruitersport Jokari geschieden tegen de hierna volgende voorwaarden. Hiervan kan slechts worden afgeweken bij uitdrukkelijke, schriftelijke overeenkomst tussen Ruitersport jokari en de consument. Het feit dat op bepaalde punten wordt afgeweken, doet geen afbreuk aan de toepassing of geldigheid van de overige voorwaarden.

Art. 2.       Prijzen & aanbiedingen

Alle vermelden prijzen zijn in euro en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
Opgegeven prijzen en foto’s zijn informatief en niet bindend. Indien er zich tussen het moment van het sluiten van de overeenkomst en de uitlevering van de desbetreffende goederen een prijswijziging voordoet, zal de consument hiervan op de hoogte worden gebracht alvorens de goederen worden verstuurd. In dit geval heeft de consument het recht van de aankoop af te zien zolang de goederen nog niet verzonden zijn.

Art. 3.      Levering

Alle leveringen geschieden op de wijze zoals door Ruitersport Jokari gespecificeerd.Momenteel enkel leveringen in België tenzij anders overeengekomen.
Alle leveringskosten zijn voor rekening van de consument tenzij anders overeengekomen. De kosten voor levering worden vooraf aan de consument medegedeeld en gelden voor levering in België. Indien de consument de goederen weigert op moment van levering of de bestelling alsnog wenst te annuleren nadat de zending reeds vertrokken is, zijn de leveringskosten en aanverwante kosten voor rekening van de consument.

Indien er een levertermijn is opgegeven, is deze louter indicatief. Het niet respecteren van de levertermijn kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding in onze hoofde aangezien de leveringstermijnen enkel ter informatie en zonder enige verbintenis worden opgegeven.

Art. 4.      Betalingsmodaliteiten

Alle betalingen dienen voorafgaand aan de verzending van de desbetreffende goederen te geschieden. Hetzij door contante betaling, hetzij door overschrijving.  

Art. 5.      Garantie en retour

Wanneer de gekochte goederen niet aan de wensen van de consument voldoen, dan kan de consument deze binnen de 5 werkdagen terugsturen onder voorbehoud dat aan volgende voorwaarden wordt voldaan: de goederen zijn ongebruikt, in ongeschonden toestand en in de originele verpakking. Alle teruggestuurde goederen dienen duidelijk voorzien te zijn van naam en volledige adresgegevens van de consument te samen met een duidelijke toelichting van de reden van terugzending.

Het terugzenden van goederen gebeurt steeds op kosten van de consument tenzij voorafgaand uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen de consument en Ruitersport jokari.
Indien aan alle bovenvermelde voorwaarden werd voldaan ontvangt de consument een tegoedbon ter waarde van de teruggestuurde goederen. Transportkosten worden niet vergoed. Afwijkingen op deze retourvoorwaarden zijn enkel toegestaan bij uitdrukkelijke overeenkomst tussen de consument en Ruitersport Jokari.

De van toepassing zijnde garantievoorwaarden en termijnen zijn deze zoals aangeboden door de leverancier/producent. Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

Eventuele zichtbare tekorten of gebreken dienen binnen de 3 werkdagen na levering schriftelijk aan Ruitersport Jokari te worden gemeld met gelijktijdige overhandiging van het aankoopbewijs en de gebrekkige zaak.

Niet zichtbare gebreken dienen binnen de 3 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te worden gemeld. Eens de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten en aanverwante kosten voor vervanging of herstelling ten kosten van de consument.
Het terugzenden van gebrekkige goederen gebeurt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen de consument en Ruitersport Jokari, steeds op kosten van de consument.

Garantie is niet van toepassing in situaties waarbij het gebrek een gevolg is van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht aan de goederen in kwestie dan wel de goederen hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de goederen niet bestemd zijn.

Ruitersport Jokari kan niet aansprakelijk worden gehouden voor fabricagefouten en/of daaruit voortvloeiende gevolgschaden noch voor kosten en/of schade ten gevolge van slijtage, oneigenlijk of onoordeelkundig gebruik.

Art. 6.      Geschillen

Alle geschillen zullen worden beslecht door de rechtbanken territoriaal bevoegd voor de maatschappelijke zetel van de Ruitersport Jokari.